Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Instytut Filozofii

Znajdujesz się w: Strona główna > Rekrutacja letnia > Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji

Kierunek: FILOZOFIA ( STUDIA STACJONARNE )

Struktura studiów:

Studia pierwszego stopnia ( 3-letnie licencjackie)

STARA MATURA


Kandydaci ze starą maturą przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej, której przedmiotem są dwie lektury wybrane przez kandydata spośród zaproponowanych poniżej prac filozoficznych. Kandydat zobowiązany jest do wyboru jednej pozycji z listy A oraz jednej z listy B.

Rozmowa punktowana jest w skali 1-10. Egzamin ustny uznaje się za pozytywny, gdy kandydat uzyskał minimum 4 punkty

LISTA A:

 1. Ajdukiewicz K. Zagadnienia i kierunki filozofii
 2. Bocheński J. Ku filozoficznemu myśleniu
 3. Colli G. Narodziny filozofii
 4. Galarowicz J Na ścieżkach prawdy ( wybrana część )
 5. Pieper J.W obronie filozofii
 6. Martens E.,Schnadelbach J. Filozofia-podstawowe pytania ( wybrane rozdział)


LISTA B:

 1. Platon Fedon
 2. Aureliusz Augustyn Wyznania
 3. Arystoteles Etyka Nikomachejska ( ks. VIII i IX )
 4. Arystoteles Zachęta do filozofii
 5. Marek Aureliusz Rozmyślania
 6. Descartes R. Rozprawa o metodzie
 7. Kant I. Uzasadnienie metafizyki moralności
 8. Kierkegard S. Bojaźń i drżenie
 9. Nietzsche F. Narodziny tragedii
 10. Bergson H. Wstęp do metafizyki ( z tomu Myśl i ruch )
 11. Fromm E. Ucieczka od wolności
 12. Kotarbiński T. Medytacje o życiu godziwym
 13. Eliade M. Sacrum, mit, historia
 14. Ecco U. Pejzaż semiotyczny
 15. Pascal Myśli ( wyd. 1997,cz.I Człowiek bez Boga )
 16. Husserl E. Idea fenomenologii
 17. Elzenberg H. Kłopoty z istnieniem
 18. Jaspers K. Wprowadzenie do filozofii
 

Kierunek: FILOZOFIA (STUDIA STACJONARNE)

Struktura studiów:

Studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)

NOWA MATURA
Współczynnik dla poziomu podstawowegoWspółczynnik dla poziomu rozszerzonego

Język polski (pisemny)0,5
1

Filozofia0,5
1
Przedmiot
(jeden do wyboru)
inny niż wymieniony w tabeli
Dowolny (pisemny)0,25
0,5
Język nowożytny
(pisemny)
Dowolny
0,2
0,4


UWAGA: Żaden z przedmiotów objętych pisemnym egzaminem maturalnym, którego wynik jest współkomponentem sumy uzyskanych przez kandydata punktów rekrutacyjnych, nie może być wliczany do ww. punktacji więcej niż jednokrotnie
Kierunek: FILOZOFIA (STUDIA STACJONARNE)

Struktura studiów:

Studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)

 

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się również absolwenci studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Kandydaci będą przyjmowani na podstawie konkursu ocen na dyplomie licencjackim.

W oparciu o to kryterium sporządzona zostanie lista rankingowa. W przypadku gdy na liście rankingowej w ramach ustalonego limitu przyjęć znajdzie się więcej osób z taką samą oceną o przyjęciu rozstrzygnie średnia arytmetyczna ocen ze studiów licencjackich.

( ocena mnożona będzie przez 10; przykładowo ocena studiów: dostateczny plus daje wynik 35 punktów).
Kierunek: FILOZOFIA (STUDIA NIESTACJONARNE)

Struktura studiów:

Studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie)

NOWA MATURA i STARA MATURA

Przyjęcie na studia nastąpi na podstawie złożonych dokumentów

 Kierunek: FILOZOFIA (STUDIA NIESTACJONARNE)

Struktura studiów:

Studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie)

O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się również absolwenci studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Kandydaci będą przyjmowani na podstawie złożonych dokumentów.Dyrekcja Instytutu Filozofii informuje, iż w postępowaniu rekrutacyjnym na rok akademickim 2016/17 laureaci i finaliści centralnych olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów ogólnopolskich przyjmowani są na filozofię na podstawie oryginału dokumentu wydanego przez komitet organizacyjny danej olimpiady lub konkursu ogólnopolskiego oraz złożonych dokumentów, zgodnie z warunkami formalnymi i terminarzem obowiązującym w danym roku.

Bez postępowania rekrutacyjnego przyjmowani będą laureaci i finaliści olimpiad centralnych;

Olimpiada Biologiczna

Olimpiada Filozoficzna

Olimpiada Fizyczna

Olimpiada Historyczna

Olimpiada Matematyczna

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

data utworzenia/modyfikacji: 03 październik 2016 o 08:52:49autor:   Iwona Gajewska

słowa kluczowe: