Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Instytut Filozofii

Znajdujesz się w: Strona główna > Rekrutacja letnia

Rekrutacja letnia

Rekrutacja_zimowa_bwh684.jpg

Rekrutacja na stacjonarne studia filozoficzne I, II i III stopnia

w roku akademickim 2017/2018 rozpoczęta!

Szczegółowe informacje oraz możliwość rejestracji w systemie IRK na stronach:I stopień stacjonarne: http://www.rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek.html?id=5225#zasady

II stopień stacjonarne: http://www.rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek.html?id=5226#zasady


I stopień niestacjonarne: http://www.rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek.html?id=6037#zasady

II stopień niestacjonarne: http://www.rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek.html?id=6038#zasady


III stopień stacjonarne: http://www.rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek.html?id=8028

III stopień niestacjonarne: http://www.rekrutacja.uni.wroc.pl/kierunek.html?id=8029

UWAGA: Osoby zainteresowane uzyskaniem potwierdzenia efektów uczenia się ( czyli zasobem wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów) muszą zarejestrować się w systemie IRK do 15.05.2017 r.


Opis kierunku:

Ten kierunek nauczy Cię stawiania pytań i formułowania odpowiedzi, logicznego i ścisłego myślenia, określania własnego stanowiska, racjonalnej argumentacji, krytycznej analizy rzeczywistości. Podczas studiów poznasz zagadnienia historii filozofii, logiki i etyki. Nabędziesz umiejętności praktycznego rozumienia i interpretacji tekstów – nie tylko filozoficznych. Poznasz specyfikę filozofii i jej miejsce w kulturze oraz jej odrębność od nauki, religii, sztuki i potocznego myślenia. Pomimo tego, że studia filozoficzne nie przygotowują do pracy w konkretnym zawodzie, to zestaw cech i kompetencji, jakie będziesz posiadać po studiach, umożliwi Ci swobodne poruszanie się na rynku pracy. Umiejętność krytycznego myślenia, analizowania faktów, rozwiązywania problemów i wyciągania właściwych wniosków pozwolą Ci podjąć pracę praktycznie w każdej dziedzinie gospodarki. Absolwenci bardzo często znajdują pracę w mediach, instytucjach kultury czy jako specjaliści ds. wizerunku i public relations.


      


LISTA PRZYJĘTYCH NA STACJONARNE STUDIA FILOZOFICZNE I STOPNIA W REKRUTACJI ZIMOWEJ W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017


Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna uprzejmie informuje, iż na posiedzeniu w dniu 15 lutego 2017 roku podjęła decyzje o przyjęciu w ramach rekrutacji zimowej 89 Kandydatów na studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) na kierunku filozofia według załączonej listy.


lista_przyjeci_I_rok_stacjonarne_I_st_zima.pdf


Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna i Dyrekcja Instytutu Filozofii składa serdeczne gratulacje nowym Studentom!

Warto odnotować, iż o przyjęcie na studia filozoficzne I stopnia w trybie stacjonarnym obiegało się 1,84 kandydata na 1 miejsce.  Po matematyce, kierunek ten cieszył się największą popularnością w śródrocznej ofercie rekrutacyjnej Uniwersytetu Wrocławskiego.

_______________________________________________________________________________________________ 


STUDIA STACJONARNE I ZAOCZNE II STOPNIA (MAGISTERSKIE) NA KIERUNKU FILOZOFIA


Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna informuje, iż kierunek nie został uruchomiony z powodu braku wystarczającej liczby kandydatów. Kandydaci są uprawnieni do zwrotu całej opłaty rekrutacyjnej - w tym celu prosimy o wypełnienie poniższego formularza i przedłożenie go do Działu Nauczania:

Wniosek_zwrot_oplaty_rekrutacyjnej..docx


________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________


Uprzejmie informujemy, iż Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna  podjęła decyzję o dodatkowym naborze na studia filozoficzne I i II stopnia, stacjonarne i zaoczne, w trybie śródsemestralnym.

Osoby przyjęte na studia w wyniku rekrutacji zimowej rozpoczną proces kształcenia od pierwszego semestru. 

Rejestracja elektroniczna pod adresem: https://irka.uni.wroc.pl/

Haromongram rekrutacji:

STUDIA STACJONARNE I STOPNIA

  

kierunek

Filozofia

poziom

I stopnia (licencjackie)

forma

Stacjonarne

rozpoczęcie rejestracji w systemie IRK

 20.12.2016

zakończenie rejestracji w systemie IRK

 05.02.2017

postępowanie rekrutacyjne (data, godzina, adres)

– dot. stara matura, matura zagraniczna

06.02.2017, godz. 10.00

Instytut Filozofii, ul. Koszarowa 3, bud. 20, sala 105

ogłoszenie listy osób do przyjęcia

 08.02.2017

przyjmowanie dokumentów

09, 10 i 13.02.2017, godz. 9.00-15.00

Instytut Filozofii, ul. Koszarowa 3, bud. 20, sala 110

ogłoszenie listy przyjętych na studia

 15.02.2017

limit miejsc

135 (w tym: NM 110, KKSS 15, MZ 3, SM 5, PEU 2)

min. 20

 


    STUDIA STACJONARNE II STOPNIA


kierunek

Filozofia

poziom

II stopnia (magisterskie)

forma

Stacjonarne

rozpoczęcie rejestracji w systemie IRK

  20.12.2016

zakończenie rejestracji w systemie IRK

  05.02.2017

postępowanie rekrutacyjne (data, godzina, adres)

dot. stara matura, matura zagraniczna

06.02.2017, godz. 10.00

Instytut Filozofii, ul. Koszarowa 3, bud. 20, sala 105

przyjmowanie dokumentów

09, 10 i 13.02.2017, godz. 9.00-15.00

Instytut Filozofii, ul. Koszarowa 3, bud. 20, sala 110

ogłoszenie listy przyjętych na studia

  15.02.2017

limit miejsc

45 (w tym: KKSS 25, PEU 2)

min. 12    STUDIA ZAOCZNE I STOPNIA


kierunek

Filozofia

poziom

I stopnia (licencjackie)

forma

Zaoczne

rozpoczęcie rejestracji w systemie IRK

  20.12.2016

zakończenie rejestracji w systemie IRK

  05.02.2017

postępowanie rekrutacyjne (data, godzina, adres)

dot. stara matura, matura zagraniczna

06.02.2017, godz. 10.00

Instytut Filozofii, ul. Koszarowa 3, bud. 20, sala 105

przyjmowanie dokumentów

09, 10 i 13.02.2017, godz. 9.00-15.00

Instytut Filozofii, ul. Koszarowa 3, bud. 20, sala 110

ogłoszenie listy przyjętych na studia

  15.02.2017

limit miejsc

Bez limitu, min. 8   STUDIA ZAOCZNE II STOPNIA


kierunek

Filozofia

poziom

II stopnia (magisterskie)

forma

Zaoczne

rozpoczęcie rejestracji w systemie IRK

  20.12.2016

zakończenie rejestracji w systemie IRK

  05.02.2017

postępowanie rekrutacyjne (data, godzina, adres)

dot. stara matura, matura zagraniczna

06.02.2017, godz. 10.00

Instytut Filozofii, ul. Koszarowa 3, bud. 20, sala 105

przyjmowanie dokumentów

09, 10 i 13.02.2017, godz. 9.00-15.00

Instytut Filozofii, ul. Koszarowa 3, bud. 20, sala 110

ogłoszenie listy przyjętych na studia

  15.02.2017

limit miejsc

Bez limitu, min. 8


Skład Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:

Przewodniczacy -  prof. dr hab. Maciej Manikowski (maciej.manikowski@uwr.edu.pl)

Sekretarz        -      dr Paweł Wróblewski (pawel.wroblewski@uwr.edu.pl)

Szczegółowych informacji udziela Sekretariat Dydaktyczny tel. 71 375 52 23Kierunki i specjalności:

Studia filozoficzne prowadzone są w trybie stacjonarnym: I stopnia (3 letnie studia licencjackie) oraz II stopnia (2 letnie magisterskie). W trybie stacjonarnym prowadzona jest także specjalność filozofia/komunikacja społeczna, otwarta dla kandydatów z dyplomem licencjackim dowolnego kierunku studiów. Ponadto w ofercie dydaktycznej istnieje możliwość zdobycia specjalności nauczycielskiej z zakresu filozofii. Studia filozoficzne (I i II stopnia) prowadzone są również w trybie niestacjonarnym (zaocznym)

Duża część zajęć jest wybierana przez studentów wedle ich indywidualnych zainteresowań; istnieje również możliwość studiowania dwóch kierunków równolegle lub odbywania studiów według indywidualnego programu, a także uzupełnianie edukacji w ramach programu zagranicznej wymiany studentów Sokrates/Erasmus i MOST.

Instytut Filozofii znajduje się w na terenie nowoczesnego kampusu uniwersyteckiego. Studenci mogą wzbogacać wiedzę filozoficzną działając w Kołach Naukowych, w organizowaniu konferencji i sympozjów, brać aktywny udział w wykładach Wrocławskiej Wszechnicy Filozoficznej, realizować pod opieką pracowników naukowych własne projekty badawcze, prowadzić wykłady i warsztaty w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, a także uczestniczyć w organizowanych przez Instytut konferencjach i sympozjach, takich jak, przygotowywana wspólnie z Politechniką Wrocławską cykliczna konferencja międzynarodowa „Granice nauki”.

Celem kształcenia na kierunku jest wykształcenie absolwentów posiadających ogólną wiedzę filozoficzną i metafilozoficzną, w zakresie głównych dyscyplin filozoficznych (ontologii, epistemologii, antropologii, etyki, logiki, estetyki, filozofii polityki) oraz dyscyplin, których przedmiotem jest filozofia (np. historia filozofii, metodologia nauk), a także umiejętność zdobywania, gromadzenia i samodzielnego analizowania tej wiedzy oraz formułowania własnego stanowiska w zakresie podstawowych problemów filozoficznych, popartego poprawnie skonstruowanymi argumentami.

Filozofia stara się dostarczyć obiektywnej i zarazem najogólniejszej wiedzy o świecie, wyposażając w narzędzia potrzebne do analizy rzeczywistości we wszelkich jej przejawach. Pod tym względem jest wyjątkowym typem wiedzy, wykraczając zarówno poza standardowe nauki przyrodnicze, humanistyczne i społeczne, jak i poza religię i sztukę. Jako krytyczna refleksja nad rzeczywistością, a także nad naszą wiedzą o niej, filozofia uczy analitycznego i kreatywnego myślenia, dostarczając umiejętności niezbędnych w każdym zawodzie. Dlatego też studia filozoficzne są wyjątkowe, ale też wymagające, z uwagi bowiem na wszechstronność badań filozoficznych, mają charakter interdyscyplinarny.

Filozofię mogą studiować zarówno osoby o zainteresowaniach humanistycznych, jak i przyrodoznawczo-matematycznych. Filozofia to kierunek przeznaczony dla osób ambitnych i nie bojących się wyzwań intelektualnych, dla tych, którzy poszukują odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące nas samych i otaczającego nas świata.

data utworzenia/modyfikacji: 08 maj 2017 o 13:05:55autor:   Iwona Gajewska