Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Instytut Filozofii

Znajdujesz się w: Strona główna > Studia dzienne > Przedmioty

Dydaktyka filozofii

Kod przedmiotu: 26-FF-N-FE-S1-E6-DEf

przejdź do USOSweb

Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka filozofii
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Strona przedmiotu: http://www.nauczaniefilozofii.uni.wroc.pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu: uprawnienia pedagogiczne

Pełny opis: KARTA OPISU PRZEDMIOTU
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH INSTYTUT FILOZOFII
KIERUNEK FILOZOFIA
RODZAJ STUDIÓW I stopień (licencjackie)
KOD PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu: Dydaktyka filozofiiKod przedmiotu (zgodny z zapisem w USOSWeb):
TRYB STUDIÓW liczba godzin Punkty ECTS
wykład ćwiczenia Konwersatorium
stacjonarne 30 2
niestacjonarne
TYP PRZEDMIOTU fakultatywny
JĘZYK WYKŁADOWY polski
WYMAGANIA WSTĘPNE:
CELE PRZEDMIOTU:
opis odniesienie do efektów kierunkowych (symbol)
WIEDZA W1. Student zna status filozofii jako przedmiotu szkolnego.W2. Student zna podstawowe założenia, cele i metody edukacji filozoficznej.W3 . Student zna zasady tworzenia projektów dydaktycznych dla wybranych poziomów kształcenia.W5. Student zna przydatne dydaktycznie i merytorycznie w pracy nauczycielskiej zasoby sieciowe, publikacje, podręczniki etc.W5. Student rozróżnia i ocenia podstawowe dydaktyczne ujęcia problematyki filozoficznej.W6. Student zna zasady etyki nauczycielskiej. Nie dotyczy. Przedmiot prowadzony jest wg standardów kształcenia nauczycieli przewidzianych w Rozporządzeniu MENiS z 7 września 2004 r.
UMIEJĘTNOŚCI U1. Student konceptualizuje problemy filozoficzne stosownie do etapu kształcenia i samodzielnie konstruuje scenariusze zajęć stacjonarnych oraz b-learningowych z zakresu edukacji filozoficznej. Potrafi formułować i dyskutować ogólne cele edukacji filozoficznej.U2. Student potrafi wykorzystywać – dostosowując do danych potrzeb dydaktycznych – infrastrukturę dydaktyczną (sieciową i tradycyjną). Potrafi dobrać optymalną metodę do określonych celów lekcji.U3. Student wyszukuje w internecie oraz w życiu codziennym nawiązania do problematyki filozoficznej i posługuje się nimi kształtując wrażliwość na kwestie filozoficzne i umiejętności krytyczne u uczniów. U5. Student tworzy indywidualny warsztat dydaktyczny.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE K1 Student jest otwarty na różnorodność treści filozoficznych i jej interpretacji przez uczniów. K2. Student troszczy się o obecność nauczanej problematyki w środowisku szkolnym, potrafi argumentować na rzecz wartości edukacji filozoficznej.K3. Student dostrzega społeczny walor upowszechniania kultury myślenia, wykazuje dbałość o zachowywanie reguł debaty publicznej w procesach edukacyjnych.K4. Student wykazuje dbałość o jakość komunikacji, ocenia i stosuje narzędzia i formy dydaktyczne w perspektywie krytycznego podejścia do komunikacji językowej.K5. Student dostrzega wagę norm etycznych i odpowiedzialności w środowisku szkoły.
METODY DYDAKTYCZNE:
Analiza tekstów, dyskusja, tworzenie i analiza indywidualnych i grupowych projektów dydaktycznych.
TREŚCI MERYTORYCZNE PRZEDMIOTU
Formazajęć Tematyka liczba godzin
stac. niestac.
Konwersatorium A. Pedagogiczno-filozoficzne konteksty nauczania etyki na różnych poziomach edukacyjnych.1. Filozofia w środowisku szkoły jako przedmiot szkolny. 2. Cele edukacji filozoficznej na różnych etapach kształcenia.3. Etyka nauczycielska.B. Warsztat dydaktyczny nauczyciela filozofii.1. Podstawowe dydaktyczne ujęcia problematyki filozoficznej.2. Metody tradycyjne i interaktywne i b- learningowe w nauczaniu filozofii. Metoda projektu.3. Źródła i pomoce dydaktyczne (teksty , podręczniki, programy, przewodniki metodyczne, zasoby sieciowe, multimedia).C. Samodzielne budowanie warsztatu dydaktycznego.1. Tworzenie projektów lekcji.2. Tworzenie cząstkowych programów nauczania.3. Podstawy pomiaru dydaktyczny i ewaluacji w nauczaniu filozofii. 61014
SUMA 30
NAKŁAD PRACY STUDENTA (godzinowy)
Forma liczba godzin
stac. niestac.
Zajęcia dydaktyczne z udziałem nauczyciela akademickiego (godziny dydaktyczne) 30
Przygotowanie do zajęć (lektura literatury) 8
Przygotowanie projektów dydaktycznych 16
Przygotowanie do zaliczenia końcowego
SUMA 54
NAKŁAD PRACY STUDENTA (punktowy)
Forma liczba pkt.
stac. niestac.
Zajęcia dydaktyczne z udziałem nauczyciela akademickiego (godziny dydaktyczne) 1
Przygotowanie do zajęć (lektura literatury) 0,3
Przygotowanie innych form (referat, prezentacja) 0,7
Przygotowanie do zaliczenia końcowego
SUMA 2
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA
Ocena zaliczeniowa jest średnią ocen otrzymanych na podstawie (1) aktywności ciągłej w trakcie zajęć (przygotowanie oraz udział w zajęciach), (2) oceny projektów dydaktycznych.
LITERATURA PODSTAWOWA
1. S.Furgoł L.Chojnacki Metoda WebQuest. Poradnik dla nauczyciela, Warszawa 2013.
2. K. Kuczyńska, Paideia filozoficzna. O rodzajach kompetencji filozoficznych, zasadności oraz możliwości ich powszechnego kształcenia, dysertacja doktorska (tekst niepublikowany), str. 125 – 170.
3. M.Lipman, A.M.Sharp, F.Oscanian Filozofia w szkole, Warszawa 1997.
1. W. Ostrowski Uwagi o kształceniu filozoficznym i dydaktyce filozofii, [w:] Philosophia Itinera, A. Pacewicz, A. Olejarczyk, J. Jaskóła (red.),Wrocław 2009, str. 250 – 267.
4. A. Pobojewska (red.) Filozofia – edukacja interaktywna. Metody, środki – scenariusze, Warszawa 2012.
5. Wybrane programy nauczania, podręczniki, poradniki, zasoby sieci www.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1. K. Kruszewski (red.) Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela. Podręcznik akademicki, Warszawa 2007.
2. K. Konarzewski (red.) Sztuka nauczania. Szkoła. Podręcznik akademicki, Warszawa 2008.
sylabus opracował:
dr Wojciech Ostrowski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2014/15" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-06-15
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin
Koordynatorzy: Wojciech Ostrowski
Prowadzący grup: Wojciech Ostrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Wrocławski.