Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Instytut Filozofii

Znajdujesz się w: Strona główna > Studia dzienne > Przedmioty

Dydaktyka etyki

Kod przedmiotu: 26-FF-N-FE-S1-E5-DEt

przejdź do USOSweb

Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka etyki
Jednostka: Wydział Nauk Społecznych
Strona przedmiotu: http://www.nauczaniefilozofii.uni.wroc.pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu: uprawnienia pedagogiczne

Pełny opis: KARTA OPISU PRZEDMIOTU
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZ-NYCH INSTYTUT FILOZOFII
KIERUNEK FILOZOFIA
RODZAJ STUDIÓW I stopień (licencjackie)
KOD PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu: Dydaktyka etykiKod przedmiotu (zgodny z zapisem w USOSWeb):
TRYB STUDIÓW liczba godzin Punkty ECTS3
wykład ćwiczenia Konwersatorium
stacjonarne 30
niestacjonarne
TYP PRZEDMIOTU fakultatywny
JĘZYK WYKŁADOWY polski
WYMAGANIA WSTĘPNE:
Znajomość podstawowych kwestii związanych z obecnością problematyki filozoficznej w środowisku szkoły na wybranych etapach edukacyjnych, znajomość wybranych teorii nauczania i ich związków z dydaktycznymi konceptualizacjami problematyki filozoficznej. Znajomość problemu celów i metod nauczania, zasad tworzenia warsztatu dydaktycznego. Umiejętność tworzenia prostych dydaktycznych konceptualizacji problemów filozoficznych.
CELE PRZEDMIOTU:
opis odniesienie do efektów kierunkowych (symbol)
WIEDZA W1. Student zna status etyki jako przedmiotu objętego programem nauczania w szkole i relacje etyki z innymi przedmiotami szkol-nymi.W2. Student zna założenia, cele i metody edukacji etycznej. Opisu-je różne modele edukacji etycznej: od adaptacji do emancypacji. W3. Student zna reguły społecznego dyskursu etycznego.W4. Student rozróżnia podstawy programowe z etyki wybranych poziomów edukacyjnych, identyfikuje poszczególne treści w kon-spektach i programach nauczania.W5 . Student zna zasady tworzenia projektów dydaktycznych z zakresu etyki.W6. Student zna przydatne dydaktycznie i merytorycznie w pracy nauczycielskiej zasoby sieciowe, publikacje, podręczniki etc. Nie dotyczy. Przedmiot prowadzony jest wg standardów kształcenia nauczycieli przewi-dzianych w Rozporzą-dzeniu MENiS z 7 wrze-śnia 2004 r.
UMIEJĘTNOŚCI U1. Student samodzielnie konstruuje interaktywne scenariusze zajęć stacjonarnych oraz b-learningowych z zakresu edukacji etycznej dla wybranego poziomu edukacyjnego.U2. Student potrafi wykorzystywać – dostosowując do danych potrzeb dydaktycznych – infrastrukturę dydaktyczną (sieciową i tradycyjną). Potrafi dobrać optymalną metodę do określonych ce-lów lekcji.U3. Student konstruuje ćwiczenia interaktywne z uwzględnieniem wiedzy potocznej uczniów, odnosi omawianą problematykę etycz-ną do doświadczeń codziennych uczniów i swoich.U4. Student tworzy indywidualny warsztat dydaktyczny.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE K1. Student jest otwarty na różnorodność treści etycznych i jej interpretacji przez uczniów. Unika moralizowania i nie stosuje oceny moralnej jako narzędzia uzyskiwania określonych form zachowania uczniów na lekcji.K2. Student kształtuje pozytywne motywacje w zakresie indywi-dualnego rozwoju ucznia i jego moralnej autonomii. Motywuje do indywidualnego doskonalenia wiedzy. Promuje etyczny wymiar edukacji w środowisku szkolnym.K3. Student dba o jakość komunikacji, ocenia i stosuje narzędzia i formy dydaktyczne w perspektywie krytycznego podejścia do ko-munikacji językowej.K4. Student kształtuje wrażliwość na nadużycia i formy manipu-lacji obecne w dyskursach społecznych/moralnych.
METODY DYDAKTYCZNE:
Analiza tekstów, dyskusja, tworzenie i analiza indywidualnych i grupowych projektów dydaktycz-nych.
TREŚCI MERYTORYCZNE PRZEDMIOTU
Formazajęć Tematyka liczba godzin
stac. niestac.
Konwersatorium A. Pedagogiczno-filozoficzne konteksty nauczania etyki na różnych poziomach edukacyjnych.1. Status etyki jako przedmiotu szkolnego, analiza normatywnych założeń w edukacji szkolnej. Społeczny dyskurs moralny jako przedmiot wiedzy etycznej.2. Cele i metody edukacji etycznej. Problematyczność celów edukacji etycznej na wybranych etapach eduka-cyjnych. Problem zasadności wychowania moralnego i kryterium wyboru koncepcji wychowania moralnego.B. Warsztat dydaktyczny nauczyciela filozofii. 1. Metody tradycyjne i interaktywne w nauczaniu etyki. b-learning i metoda projektu (WebQuest). Edukacja etyczna z wykorzystaniem różnych tekstów kultury.2. Dostępna infrastruktura dydaktyczna.C. Samodzielne budowanie warsztatu dydaktycznego.1. Tworzenie scenariuszy lekcji stacjonarnych oraz e-learningowych.2. Tworzenie cząstkowych programów nauczania i po-miaru dydaktycznego. 7815
SUMA (łączna ilość godzin dydaktycznych zgodnie z programem) 30
NAKŁAD PRACY STUDENTA (godzinowy)
Forma liczba godzin
stac. nie-stac.
Zajęcia dydaktyczne z udziałem nauczyciela akademickiego (godziny dydaktycz-ne) 30
Przygotowanie do zajęć (lektura literatury) 15
Przygotowanie projektów dydaktycznych 45
Przygotowanie do zaliczenia końcowego
SUMA 81
NAKŁAD PRACY STUDENTA (punktowy)
Forma liczba pkt.
stac. nie-stac.
Zajęcia dydaktyczne z udziałem nauczyciela akademickiego (godziny dydaktycz-ne) 1,1
Przygotowanie do zajęć (lektura literatury) 0,4
Przygotowanie projektów dydaktycznych 1,5
Przygotowanie do zaliczenia końcowego
SUMA 3
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA
Ocena zaliczeniowa jest średnią ocen otrzymanych na podstawie (1) aktywności ciągłej w trakcie zajęć (przygotowanie oraz udział w zajęciach), (2) oceny projektów dydaktycznych.
LITERATURA PODSTAWOWA
1. S.Furgoł L.Chojnacki Metoda WebQuest. Poradnik dla nauczyciela, Warszawa 2013.
2. J.Hołówka Etyka w działaniu, Warszawa 2001.
3. K. Kuczyńska, Paideia filozoficzna. O rodzajach kompetencji filozoficznych, zasadności oraz możliwości ich powszechnego kształcenia, dysertacja doktorska (tekst niepublikowany), str. 125 – 170.
4. A. Pobojewska (red.) Filozofia – edukacja interaktywna. Metody, środki – scenariusze, War-szawa 2012.
5. M. Środa, Etyka dla myślących, Warszawa 2010.
6. J. Woleński, J. Hartman, Wiedza o etyce, Warszawa 2009.
7. Wybrane programy nauczania, podręczniki, poradniki, zasoby sieci www.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1. M.Lipman, A.M.Sharp, F.Oscanian Filozofia w szkole, Warszawa 1997.
Sylabus opracował:
dr Wojciech Ostrowski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/15" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-02-04
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin
Koordynatorzy: Wojciech Ostrowski
Prowadzący grup: Wojciech Ostrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Wrocławski.