Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Instytut Filozofii

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Dofinansowanie wypoczynku z ZFŚS

05-31
maj

Dofinansowanie wypoczynku z ZFŚS

   wczasy-pod-grusza_5vkmk6.jpg                                                                                                                                                                                                                                                         Wrocław, dnia 4 maja 2017 roku  

 

Sekcja Socjalna informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 56/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 4 maja 2017 roku /Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Uniwersytecie Wrocławskim/ pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego mogą składać wnioski o dofinansowanie do wypoczynku.

 

Wypełnione wnioski przyjmowane będą:

 

- w I terminie do 31.05.2017 r.

 - w II terminie do 29.09.2017 r.

 

Wnioski można składać osobiście w Sekcji Socjalnej lub drogą mailową w formie skanu na adres:  ewa.krzykawska@uwr.edu.pl

  

Wypłata dofinansowania do wypoczynku odbywać się będzie:

 a/ dla osób, które złożyły wniosek w I terminie w dwóch ratach:

- do końca czerwca I rata w wysokości 75% przysługującego świadczenia,

- do końca października II rata w wysokości 25% przysługującego świadczenia,

b/ dla osób, które złożyły wniosek w II terminie, do końca października, w wysokości 100% przysługującego świadczenia.

            Podstawą do przyznania dofinansowania jest skorzystanie w roku kalendarzowym przez pracownika czynnego zawodowo z wypoczynku w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Wysokość dofinansowania do wypoczynku uzależniona jest od średniego miesięcznego dochodu przypadającego na jedną osobę w rodzinie, z roku kalendarzowego poprzedzającego datę złożenia wniosku.

Podstawę do przyznania i ustalenia wysokości świadczeń z Funduszu stanowi średni miesięczny dochód ze źródeł podlegających i niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od osób fizycznych, przypadający na jedną osobę w rodzinie – zwany dalej dochodem.

 

            Dochodem - w zależności od źródła jego powstania - jest:

a/ ze stosunku pracy, z tytułu emerytury, renty, umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz innych źródeł - przychód pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne;

b/ z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na zasadach ogólnych - przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie społeczne;

c/ z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej w formach zryczałtowanych (karta podatkowa oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych) - kwota stanowiąca podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, a jeżeli z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej nie istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego, kwota nie niższa niż minimalna w danym roku podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, dla osób prowadzących działalność gospodarczą, opłacających składki na zasadach ogólnych.

 

  Podstawę do określenia wysokości dofinansowania do wypoczynku dla uprawnionych stanowi przeciętne wynagrodzenie miesięczne, ogłaszane na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. z 1996 r. Dz. U. Nr 70, poz. 335, z późniejszymi zmianami) przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" nie później niż do dnia 20 lutego każdego roku.

 

Uprawniony otrzymuje dofinansowanie do wypoczynku w wysokości:

 

         1/  100% świadczenia, jeżeli średni miesięczny dochód przypadający na jedną osobę  w rodzinie nie przekracza kwoty 3.161,77 ;

         2/  80% świadczenia, jeżeli średni miesięczny dochód przypadający na jedną osobę w rodzinie nie przekracza  kwoty 3.794,12 zł;

         3/  50% świadczenia, jeżeli średni miesięczny dochód przypadający na jedną osobę   w rodzinie nie przekracza kwoty 4.426,47 zł.

         4/ 25% świadczenia, jeżeli średni miesięczny dochód przypadający na jedną osobę  w rodzinie nie przekracza kwoty 5.058,83 zł

         5/ 10% świadczenia, jeśli średni miesięczny dochód przypadający na jedną osobę w rodzinie przekracza kwotę 5.058,84 zł

  

Dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci do 18 roku życia

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dopłaty do wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18 zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność  w tym zakresie w formie wczasów, kolonii, obozów lub zimowisk, zwolnione są z podatku dochodowego. Aby skorzystać w w/w zwolnienia pracownik UWr powinien zaznaczyć na wniosku, że dziecko skorzysta z wypoczynku zorganizowanego oraz przedłożyć dokument potwierdzający skorzystanie z wypoczynku zorganizowanego dziecka do 18 roku życia do 29.09.2017 r.

Dokument (tj. faktura lub rachunek) powinien zawierać:

- nazwę i adres podmiotu prowadzącego działalność w zakresie organizacji wypoczynku

- formę wypoczynku: wczasy, kolonie, półkolonie, „zielona szkoła”,  obóz, zimowisko

- imię i nazwisko dziecka  korzystającego ze zorganizowanej formy wypoczynku

- imię i nazwisko osoby dokonującej zapłaty (pracownik UWr)

- kwotę i datę zapłaty

- datę organizacji wypoczynku

 

Do faktury/rachunku należy dołączyć wyciąg ze statutu lub oświadczenie organizatora o tym,  że jest uprawnionym podmiotem do organizowania wypoczynku dla dzieci.

 

Dofinansowanie dla dziecka zostanie wypłacone w II terminie tj. do końca października br.

  

 Wnioski o dofinansowanie wypoczynku dla pracowników można pobierać w Sekcji Socjalnej. Dostępne są również na stronie http://dev.uni.wroc.pl/sprawy-socjalne-2/ oraz tutaj:DOFINANSOWANIE-DO-WYPOCZYNKU-PRACOWNICY.pdf 

 

   Kierownik Sekcji Socjalnej

  mgr Bożena Kosiara

data utworzenia/modyfikacji: 18 maj 2017 o 12:49:51autor:   Iwona Gajewska