Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Społecznych

Instytut Filozofii

Znajdujesz się w: Strona główna > Instytut > Strategia IF

Strategia IF

Strategia Rozwoju  Instytutu Filozofii

Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego

 

 

 

Cel strategiczny 1

Wysoki poziom badań naukowych

 

Instytut Filozofii prowadzi działalność naukową obejmującą: różnorodne badania naukowe, organizację konferencji naukowych, sympozjów i wykładów, aktywność wydawniczą oraz popularyzatorską. Celem instytutu jest osiągnięcie pozycji ośrodka filozoficznego liczącego się nie tylko w skali krajowej, ale również europejskiej i światowej. Osiągnięcie tego celu wymaga z jednej strony określenia przez kierownictwo Instytutu szczegółowych celów operacyjnych do realizacji w najbliższych latach, jak również zaangażowania i współpracy całej kadry naukowej oraz współpracy z władzami Wydziału i Uniwersytetu. Specyfika Instytutu nie jest związana z jakimś szczególnym profilem merytorycznym czy nastawieniem na określony obszar tematyczny, ale raczej z pewnym podejściem do badań filozoficznych i edukacji filozoficznej nawiązującym do najlepszych polskich tradycji związanych ze Szkołą Lwowsko-Warszawską oraz ideami jej twórcy, Kazimierza Twardowskiego. Istota tego podejścia da się wyrazić za pomocą następujących haseł kluczowych: po pierwsze, przekonania, iż największą wartość mają te badania filozoficzne, które nawiązują do tzw. twardego rdzenia filozofii, obejmującego klasyczne dyscypliny filozoficzne, metafizykę, epistemologię i aksjologię, po drugie, przekonania, iż badania filozoficzne powinny być prowadzone w dwóch uzupełniających się kierunkach – historycznym i systematycznym, które wzajemnie korzystają ze swoich metod i osiągnięć. W przeciwieństwie do tzw. nauk realnych filozofia jest bowiem dziedziną, w której stawia się kwestie fundamentalne, a więc takie, których rozwiązania nie dezaktualizują się wraz z upływem czasu, jak to się dzieje w naukach szczegółowych i technicznych, dlatego też stała konfrontacja aktualnej filozofii z jej historią jest metodologiczną koniecznością. Biorąc pod uwagę te wytyczne można wskazać na następujące cele operacyjne, których realizacja zaplanowana jest na kolejne lata:

 

a) Wspieranie rozwoju naukowego pracowników Instytutu poprzez odpowiedni system motywacyjny premiujący aktywność naukową, ułatwiający ubieganie się o granty i stypendia, zarówno krajowe, jak i międzynarodowe, a także w sposób przejrzysty oceniający jakość pracy naukowej.

 

b) Wspieranie badań filozoficznych skoncentrowanych na problemach pojawiających się w ramach klasycznych dyscyplin filozoficznych, zarówno w wymiarze historycznym, jak i systematycznym, poprzez wzmacnianie pluralizmu tematycznego i umiejętne włączanie problemów peryferyjnych w główne nurty badawcze, a zarazem ukazywanie możliwości interdyscyplinarnego traktowania zagadnień.

 

c) Wspieranie umiędzynarodowienia badań naukowych zarówno poprzez organizację konferencji międzynarodowych i udział w nich, jak również poprzez zwiększanie wymiany międzynarodowej pracowników oraz aktywność w zakresie pozyskiwania grantów międzynarodowych oraz publikacji w międzynarodowych periodykach i wydawnictwach.

 

d) Wspieranie działalności wydawniczej poprzez publikację wysokopunktowanych czasopism naukowych i liczących się serii wydawniczych, a także dofinansowywanie publikacji mających służyć za podstawę do uzyskiwania kolejnych stopni naukowych.

 

e) Rozwój i wzmacnianie infrastruktury poprzez efektywne wykorzystanie obiektów, rozbudowę systemu bibliotecznego i informatycznego, umożliwianie dostępu do nowych baza danych zawierających materiały naukowe a także stopniową digitalizację materiałów zasobów bibliotecznych.

 

 

 

Cel strategiczny 2

Wysoka jakość kształcenia

 

Instytut Filozofii prowadzi działalność dydaktyczną obejmującą studia pierwszego i drugiego stopnia prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, studia podyplomowe oraz specjalizacje w ramach studiów drugiego stopnia. Celem instytutu w wymiarze dydaktycznym jest osiągnięcie pozycji wiodącego ośrodka w skali krajowej, zorientowanego nie tylko na umożliwienie absolwentom konkurencyjności na ryku pracy, ale również dostarczenie wszechstronnego humanistycznego wykształcenia, które traktowane jest jako dobro samo w sobie. Z uwagi na swoją specyfikę studia filozoficzne niewątpliwie są w stanie dostarczyć absolwentom wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych doskonale przygotowujących ich do pełnienia rozmaitych ról zawodowych – co zresztą zostało potwierdzone przez liczne badania – należy wszakże pamiętać też o tym, iż filozofia jest aktywnością przede wszystkim teoretyczną, intelektualną, tak więc studiowanie jest ma służyć przede wszystkim wielowymiarowemu kształceniu umysłu. Ze względu na swój profil naukowy, polegający na koncentracji na klasycznej problematyce filozoficznej rozpatrywanej z historycznego i systematycznego punktu widzenia, Instytut prowadzi działalność dydaktyczną będącą odpowiednikiem takiego podejścia. Wiąże się to z organizacją procesu dydaktycznego wokół dwóch głównych osi: kursów historii filozofii oraz kursów filozofii systematycznej, obejmujących zarówno główne, jak i szczegółowe dyscypliny filozoficzne. Kursy te uzupełnione są zajęciami fakultatywnymi, pozwalającymi studentom pogłębiać wiedzę w interesujących ich dyscyplinach i kierunkach.

 

 

 

 

Cele operacyjne:

 

a) Podnoszenie kompetencji dydaktycznych prowadzących zajęcia, zarówno pracowników naukowych jak i doktorantów, jak również dbałość o to, aby w procesie dydaktycznym brały udział osoby w pełni aktywne naukowo.

 

b) Doskonalenie zasad organizacji systemu kształcenia, systematyzacja i uporządkowanie treści programowych, doskonalenie programu zajęć, zwłaszcza pod kątem wzbogacania i różnicowania oferty zajęć fakultatywnych.

 

c) Wdrażanie i rozwijanie nowych technik kształcenia, metod dydaktycznych i sposobów aktywizacji studentów.

 

d) Włączanie studentów w działalność Instytutu, zarówno jeśli chodzi o tworzenie programów studiów, jaki systemów oceny jakości kształcenia.

 

e) Tworzenie możliwości odbywania praktyk.

 

f) Umiędzynarodowienie procesu dydaktycznego, zarówno poprzez oferty zajęć obcojęzycznych, jak też otwieranie możliwości studiowania dla studentów z zagranicy.

 

g) Rozwój i doskonalenie infrastruktury dydaktycznej poprzez wyposażanie sal w nowoczesny sprzęt elektroniczny, umożliwianie dostępu do sieci i naukowych za danych z poziomu Instytutu.

 

 

 

Cel strategiczny 3

Wysoka jakość zarządzania Instytutem i polityki kadrowej

 

Sprawność organizacyjna i skuteczna polityka kadrowa są podstawą podnoszenia jakości działalności naukowej i dydaktycznej Instytutu. Instytut zarządzany jest przez dyrektora oraz trzech zastępców od spraw nauki, dydaktyki oraz spraw studenckich; dodatkowo studiami niestacjonarnymi zarządza przewidziany do tego kierownik. Na czele składających się na Instytut zakładów naukowych stoją powołani przez Radę Instytutu kierownicy, których zadaniem jest koordynacja i ocena prac przydzielonych do zakładów pracowników. Struktura ta daje możliwość sprawnego zarządzania Instytutem pod warunkiem ścisłej współpracy kierowników poszczególnych jednostek i dyrekcji z ciałem kolegialnym, jakim jest Rada Instytutu, sprawująca pieczę nad jakością pracy naukowej i dydaktycznej. Istotnym elementem zarządzania instytutem jest polityka kadrowa, która musi zostać podporządkowana osiągnięciu dwóch wcześniej omówionych celów strategicznych. Polityka taka wymaga nie tylko jasnych i wymiernych kryteriów oceny jakości pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej pracowników Instytutu, ale także systemu motywacyjnego, premiującego wyróżniających się pracowników. To ostatnie wiąże się z koniecznością modyfikacji kadry naukowej pod kątem użyteczności dla realizacji wyżej wymienionych celów; temu też podporządkowana powinna być polityka zatrudniania nowych pracowników naukowo-dydaktycznych i ewentualnego nieprzedłużania umów.

 

 

Cele operacyjne:

 

a) Doskonalenie systemu zarządzania Instytutem i współpracy między organami zarządzającymi a Radą Instytutu.

 

b) Wzmacnianie kontrolnej funkcji Rady Instytutu.

 

c) Tworzenie i wdrażanie systemów ocen jakości pracy pracowników oraz systemów motywacyjnych.

 

d) Stałe dostosowywanie polityki kadrowej do realizacji strategicznych celów Instytutu.

 

 

 

Cel strategiczny 4

Współpraca instytucjonalna oraz działalność popularyzatorska i promocyjna

 

 

Instytut nastawiony jest przede wszystkim na działalność naukową oraz dydaktyczną, aby jednak w pełni realizować swoje cele musi również współpracować zarówno ze swoim najbliższym uniwersyteckim otoczeniem, jak też z innymi instytucjami naukowymi i społeczno-kulturalnymi. Priorytetem dla Instytut jest współpraca z innymi jednostkami naukowymi tego typu, jak również z instytucjami realizującymi podobne bądź uzupełniające cele. Ważna jest współpraca z instytucjami naukowymi związanymi z naukami technicznymi oraz aktywnością społeczną, pokazująca praktyczne możliwości zastosowania refleksji filozoficznej, a także instytucjami edukacyjnymi na poziomie licealnym i gimnazjalnym. Ta ostatnia kwestia wiąże się z działalnością promocyjną Instytutu, który poprzez otwarte wykłady i dyskusje, jak również działalność wydawniczą, nie tylko może przyciągać do siebie osoby zainteresowane w przyszłości studiami filozoficznymi, ale promować samą filozofię jako zasadniczy składnik ludzkiej refleksji nad rzeczywistością.

 

 

Cele operacyjne:

 

a) Współpraca z instytutami naukowymi w ramach Wydziału oraz Uniwersytetu.

 

b) Podtrzymywanie istniejących i nawiązywanie nowych kontaktów z innymi ośrodkami filozoficznymi w Polsce celem wymiany naukowej i dydaktycznej, a także współpracy wydawniczej i konferencyjnej.

 

c) Pogłębianie współpracy z innymi uczelniami oraz instytucjami kulturalnymi i oświatowymi, zwłaszcza z okolic Wrocławia i Dolnego Śląskiego.

 

d) Zwiększanie oferty otwartych wykładów dla młodzieży i dorosłych promujących Instytut oraz filozofię.

 

e) Zwiększanie oferty wydawniczej przeznaczonej nie tylko dla profesjonalnych filozofów, promującej działalność Instytutu i popularyzującej samą filozofię.

 

data utworzenia/modyfikacji: 02 wrzesień 2015 o 10:31:34autor:   Marcin Opęchowski

słowa kluczowe: